Célok

A KESZTHELY ÉS HÉVÍZ TÉRSÉGI

TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS

(Tervezet)

 1. A TEHETSÉGSEGÍTŐ  TANÁCS FELADATAI

1.1 A Keszthely és Hévíz Térségi Tehetségsegítő Tanács (Továbbiakban KHTT) olyan térségi kezdeményezésre létrejött szerveződés, amely a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit. Tevékenységével hozzájárul a tehetségbarát társadalom kialakításához.

1.2 A KHTT feladata, hogy térségi szinten összefogja az egyes szakmai területek tehetségsegítő kezdeményezéseit, és egyeztető, döntéshozó, véleményformáló fórumként kialakítsa az adott területen folyó tehetségsegítő tevékenységek optimális együttműködését.

1.3 A KHTT munkájába bevonja az érintett önkormányzatok, állami szervek és egyházak képviselőit. Törekszik arra, hogy a Tanácsban képviseletet kapjanak a működési területhez köthető gazdasági szervezetek (cégek, cégcsoportok, cégek egyesületei, kamarák, stb.), valamint a működési terület kiemelkedő, közismert, emblematikus szakmai személyiségei is.

1.4 A KHTT illetékességi területén, a Keszthely-Hévíz Kistérséghez tartozó településeken összehangolja a szakmai, társadalmi és gazdasági erőforrásokat. Széleskörű szakmai partneri kapcsolatokat épít ki a tehetségsegítésben résztvevők, az állami és civil szféra között, bevonja a gazdasági élet szereplőit. Folyamatosan bővíti azt a hálózatot, amely közvetlen és közvetett segítséget nyújt a tehetségfejlesztő programok bővítéséhez és fenntarthatóságához, a tehetségegesek produktumainak hasznosulásához.

2.  A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS FUNKCIÓI

2.1. Szakmai funkció

A KHTT szakmai funkciója a kapcsolatok és az ezekhez társuló feladatok teljesítése, amelyek a tanács illetékességi területén működő tehetségpontokkal, tehetséggondozó műhelyekkel történő együttműködés révén valósulnak meg. Megszervezi a tehetségpontok és tehetségműhelyek kerekasztal megbeszéléseit. A tehetségpontok és a műhelyek képviseletét biztosítja Tehetségsegítő Tanácsban. Részt vesz a Tehetségnap megszervezésében. A Tehetségnapokon találkoznak a szakemberek, a programok vezetői és azok, akik különböző módon támogatják a tehetségeseket és a fejlesztésükben résztvevőket. Itt mutatkoznak be a különféle műhelyekben kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok és megismerhetjük az általuk készített produktumokat is. Feladata a különböző programok térségi összehangolása érdekében a horizontális és vertikális együttműködés más hasonló szervezetekkel.

 1. A Tehetségsegítő Tanács közvetlenül tájékozódik a szakmai programokról, valamint arról, hogy milyen területen szükséges közvetlen vagy közvetett segítséget adnia a programok folytatásához, vagy kiterjesztéséhez. 
 2. A társadalmi partnerek részéről megfogalmazódó társadalmi, gazdasági, esélyegyenlőségi stb. témákat érintő javaslatokra, megrendelésekre a szakmai hálózat kidolgozza a tehetségsegítés keretében megvalósítható tartalmi, és szervezeti kereteket, a konkrét gyakorlati tevékenységi formákat.

2.2. Társadalompolitikai funkció

A tehetségsegítő programok olyan fontos társadalompolitikai célokat is szolgálnak, mint az esélyek javítása. Különösen a hátrányos helyzetű térségekben lehetőség nyílik a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára olyan többletlehetőségek biztosítására, amelyek keretében az egyéni képességeik feltárásával, fejlesztő-, és támogató programokkal hozzájárulhatunk a bennük rejlő értékek feltárásához. Ezzel megalapozhatjuk az önfejlesztés és a közösségi szerepvállalás igényét. Nagymértékben javulnak a programokban résztvevők munkaerő-piaci pozíciói.  A különböző művészetekben tehetségesek és közösségeik segítése az adott település, tájegység kulturális értékeinek megőrzésében, a helyi identitástudat erősítésében is fontos szerepet tölthet be.

A KHTT célja, hogy a tehetségprogramok köré szervezett széles körű társadalmi összefogással új minőséget jelentő közéleti aktivitást generáljon a térségben.

2. 3.  Gazdasági funkció

Egy település, vagy egy térség versenyképességét, pályázati aktivitását, ezzel együtt a forrásmegkötő képességét alapvetően meghatározza a rendelkezésre álló emberi erőforrások minősége. A gazdaságban azok a termékek piacképesek, amelyek magas innovációs és hozzáadott értéket képviselnek.

Alapvető érdekük a gazdaság szereplőinek, hogy a jól képzett szakembereket az adott térségben megtartsák. A tehetséges fiatalok számára részvételt kell biztosítani a  település vagy a térség társadalmi, gazdasági folyamataiban, lehetőséget kínálva a konkrét projektekhez történő kapcsolódásra. Ilyen tartalmú tevékenységre szinte minden életkori szakaszhoz kapcsolódva lehetőség van.

Különös figyelmet érdemel a különböző mesterségekben tehetséges fiatalok segítése.   (Például a kézműves mesterségek terén egy-egy nagy tekintélyű mester megnyerése a fiatalok mentorálására.) A térségből különféle felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok szakmacsoportos feltérképezését követően, a Keszthely Agrártudományi Egyetemmel egyeztetve olyan diákköri szakdolgozati témákat, gyakornoki programokat lehet megjelölni, amelyek valós, a térség számára fontos témákat érintenek. A tehetséges fiatalok számára azzal, hogy bekapcsolódhatnak konkrét fejlesztési programok kidolgozásába és megvalósításába, olyan önmegvalósítási terep nyílik meg, ami nagymértékben erősíti az adott térséghez kötődésüket. A tehetséges fiatalok produktumainak helyi hasznosulása jelentős gazdasági értéket képvisel, hozzájárulva a tőkemegkötő képesség, és a versenyképesség növeléséhez. Egy település helyi településfejlesztési terve, egy kistérség fejlesztési koncepciója is számos olyan témakört tartalmaz, aminek kimunkálásába bevonhatók a tehetséges fiatalok és különféle közösségeik.

2.4. Erőforrás-bővítő funkció

A tehetségsegítő programok fenntarthatósága csupán pályázatokból nyerhető forrásokra nem építhető. A kiszámítható állami szerepvállalás mellett szükség van a helyi, térségi erőforrások feltérképezésére, aktiválására annak érdekében, hogy bevonhatók legyenek a program erőforrásrendszerébe. A Nemzeti Tehetség Program esetében is feladatként jelenik meg az állami, az önkormányzati és a civilszereplők együttműködésének elősegítése.

2.5. A társadalmi tőke erősítésének funkciója

A KHTT legfontosabb feladatai közé tartozik a tehetségbarát társadalom kialakulásának elősegítése. A tehetségprogramok hosszabb távú, sikeres működése támogató társadalmi közeg nélkül nehezen elképzelhető. Az intézményekben, különböző civil szervezetekben dolgozó elkötelezett szakemberek kezdeményezései akkor válhatnak valóra, ha megvan körülöttük a helyi közélet aktorainak és a helyi társadalom képviselőinek támogatása.

 1. A térségi tehetségfejlesztés erőforrás térképe

3.1 Emberi erőforrások

 • Tehetségsegítésben résztvevők száma, szakmai felkészültsége.
 • Támogató magánszemélyek, segítők, civil mentorok.
 • Társadalmi, politikai, szakmapolitikai döntéshozatalban résztvevő partnerek.
 • Tehetségsegítő programokban résztvevő tehetségek.
 • Tehetségsegítő programokból kikerült tehetségek és közösségeik.
 1.  Szervezeti erőforrások

               –    A tehetségpontok és tehetségfejlesztő műhelyek hálózata

 • Programokat befogadó intézmények, civil szervezetek, egyházak.
 • Programokat támogató gazdasági szervezetek.
 • Programokat támogató önkormányzatok, azok különböző szintű társulásai.
 • Programban résztvevő szervezetek, szerveződések együttműködése.
 • Hálózati erőforrás.
 • Tehetséges fiatalok szervezetei.
 • Tehetségbarátok Köre
 • Európai együttműködési programokhoz csatlakozás.
 1.  Anyagi erőforrások
 • A Nemzeti Tehetség Alap forrásai.
 • Egyéb hazai pályázatok- közvetlen és közvetett forrásai.
 • Európai Uniós pályázatok.
 • Helyi, térségi, regionális tehetségalapok (Tehetségtanács javaslatára alapítottan).
 • Alapítványok.
 • Egyéb adományok.
 • Tehetségbónusz
 • Tehetséghitel.

Mellékletek:

A Nemzeti Tehetség Program célrendszere

C:\Users\Kormos Dénes\Desktop\thekép2.jpg
C:\Users\Kormos Dénes\Desktop\thekép3.jpg

A modell a Borsod – Abaúj – Zemplén megyében kiépített hálózati program működési tapasztalatai alapján készült

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM ERŐFORRÁS TÉRKÉPE

                        Forrás:126/2008.(XII.4.) OGY. HatározatC:\Users\Kormos Dénes\Desktop\thekép1.jpg

A tehetségsegítő tanács célkitűzései

1. Elsődleges célunk a tehetségsegítő tevékenységünk széles körben történő bemutatása, annak érdekében, hogy az érintettek hatékony eligazítást kapjanak a tehetség tudatos felismeréséhez, kibontakoztatásához és informálódjanak a különböző lehetőségekről. A személyes tájékoztatás érdekében tanácsadást szervezünk, amelynek célja a tehetségígéret fejlődésére, fejlesztésére vonatkozó útmutatás, amely online bejelentkezéssel is elérhető.
 
 
2. Az információáramlás elősegítése, információs felületet működtetése érdekében honlapot és levelezőlistát üzemeltetünk, hogy a tehetségsegítő programok és kezdeményezések minél intenzívebb és eredményesebb együttműködést tudjanak kiépíteni mind a (1)korosztály szerinti (2) egyes tehetségterületeken működő, mind a (3) hátrányos helyzet alapján különleges elbánást igénylő célcsoportokkal.
 
 
3. A jó gyakorlatok megismertetésének koordinálásában gyűjtjük és a honlapunkon és nyilvános fórumokon terjesztjük a hatásvizsgálatokkal alátámasztott, s eredményesnek tekinthető egyedi eljárásokat, módszereket. Mindez szervezetünk átfogó tudásmenedzsment rendszerébe illeszkedik és lehetővé teszi egyének, csoportok számára, hogy a tudást, kollektíven és rendszerezetten létrehozzák, megosszák és alkalmazzák céljaik elérése érdekében.
 
 
4. Szakmai segítségnyújtás tehetségpontok alakításához kistelepüléseken A Keszthely-Hévíz Kistérség 27 településének 70 százaléka tekinthető kistelepülésnek. Jelenleg sikerült ötről kilencre emelni a térségben működő tehetségpontok számát.Tehetségpontok csak egymással együttműködve, hálózatos formában tudnak létezni, ennek érdekében számukra egy folyamatos információcserét és szakértői támogatást biztosítunk.